Tempo – hitra pošta, prevozi in kurirske storitve

SPLOŠNI POGOJI

TEMPO-KURIRSKE STORITVE
JOŽE ČOPER, S.P.

Splošni pogoji poslovanja

ZA IZVAJANJE:

 • STORITEV HITRE POŠTE (EKSPRESNA DOSTAVA POŠILJK),
 • PREVOZOV (HITRI KOMBI PREVOZI, HITRI FRIGO PREVOZI) in
 • KURIRSKIH STORITEV (KURIRSKE STORITVE, OSEBNO VROČANJE, OSEBNI KURIR).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov prevozov ter kurirskih storitev, način obračunavanja storitev ter postopke reševanja reklamacij in ugovorov. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo izključno za zgoraj navedene hitre (ekspresne) prevoze in vse dejavnosti firme Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., Goriška ulica 6, 3000 CELJE (v nadaljevanju: »izvajalec«) v zvezi s sprejemom, usmerjanjem, prevozom, vročanjem, skladiščenjem in drugimi opravili, povezanimi s hitrim prenosom pošiljk v istem dnevu, ne glede na to ali izvajalec opravlja storitve sam ali pa le te prepusti delno oz. v celoti v izvajanje pooblaščenim tretjim osebam.

Splošni pogoji ne veljajo za paletno dostavo in dostavo pošiljk, kjer je izvajalec izključno posrednik med stranko in partnersko kurirsko službo, ki prevozne storitve dejansko izvaja. Partnersko podjetje posluje v skladu s svojimi pogoji poslovanja, s katerimi se mora stranka predhodno seznaniti in strinjati. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za delo partnerskega podjetja ampak le za njegovo izbiro. Splošni pogoji prav tako ne veljajo za selitvene storitve.

Izvajalec si pridržuje pravico do samostojne izbire poslovnih ali pogodbenih partnerjev, delavcev, podizvajalcev ali pooblaščenih tretjih oseb za izvajanje hitrih prevozov in kurirskih storitev.

V kolikor posamezne pravice in obveznosti strank niso opredeljene v teh Splošnih pogojih, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: »OZ«, Ur. l. RS, št. 97/2007), in sicer v delu, ki se nanaša na prenos pošiljk (XIII. poglavje), določila Zakona o poštnih storitvah (v nadaljevanju: »ZPSto«, Ur. l. RS, št. 42/2002) ter drugi področni zakoni in mednarodni predpisi.

Izvajalec si pridržuje pravico, da enostransko in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni Splošne pogoje. Izvajalca zavezuje samo in izključno aktualna verzija Splošnih pogojev, ki je objavljena na spletni strani izvajalca.

1. člen (opredelitev pojmov)

1. »kurirske storitve« so storitve prenosa vseh vrst pošiljk od pošiljatelja do prejemnika, praviloma brez vmesnega usmerjanja in prekladanja, za katere so značilni izjemno kratki roki prenosa;
2. »prenos pošiljke« pomeni sprejem, usmerjanje, prevoz in vročitev pošiljke;
3. »izvajalec« je podjetje oz. firma Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., oz. vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za kurirsko dejavnost ali določena tretja oseba, ki ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo ali pa je pooblaščena za izvajanje storitev s strani izvajalca;
4. »kurir« je fizična oseba, ki je pri izvajalcu ali podizvajalcu zaposlena redno ali za določen čas ali pa je z njim v kakšnem drugem pogodbenem razmerju in zanj neposredno opravlja prenos pošiljk;
5. »uporabnik« oziroma »stranka« je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve kot pošiljatelj ali naslovnik in za to izvajalcu plača dogovorjen znesek;
6. »ekspresna dostava pošiljke« je direktna dostava pošiljke od pošiljatelja do prejemnika, kjer se prenos pošiljke opravi v izjemno kratkem času, praviloma brez vmesnih prekladanj in postankov;
7. »paletna dostava« je ekonomičen in večdnevni prenos pošiljke od pošiljatelja do prejemnika, ki se vrši v okviru zbirnega prevoza, v skladu z načelom: »prevzamemo danes, dostavimo jutri« in običajno vključuje skladiščenje;
8. »pošiljka« je vsak predmet, dokument(i) ali drugo blago, ki je ustrezno zapakirano in naslovljeno (10. člen) in ne presega dogovorjene teže oziroma dimenzij (7. člen) ter ne vsebuje prepovedanih snovi ali predmetov (5. člen);
9. »skupni zajamčen čas« je čas oz. rok, ki prične teči od trenutka oddaje naročila izvajalcu do trenutka, ko izvajalec preda oz. vroči pošiljko prejemniku in se sestoji iz roka za prevzem ter roka za vročitev pošiljke, ki pa oba skupaj ne smeta presegati skupnega zajamčenega časa (11. člen);
10. »rok za prevzem pošiljke« je okviren, informativen in nezavezujoč čas v katerem izvajalec prevzame pošiljko (11. člen);
11. »rok za vročitev pošiljke« je okviren, informativen in nezavezujoč čas v katerem izvajalec preda oz. vroči pošiljko (11. člen);
12. »stop« predstavlja en prevzem oziroma eno predajo pošiljke uporabniku.

2. člen (uporaba in veljavnost Splošnih pogojev)

Izvajalec posluje, razen v izjemnih primerih in če tako določa posebna zakonodaja, v skladu s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji veljajo tako za izvajalce kot uporabnike, ne glede na to, ali gre za pravne oziroma fizične osebe. Izjemoma se lahko izvajalec z uporabnikom pisno dogovori o uporabi posebnih pogojev poslovanja, vendar morajo biti ti dogovori sprejeti v pisni obliki in ne smejo nasprotovati zakonskim določilom ter predpisom, ki urejajo kurirsko dejavnost.

Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o prenosu pošiljk (v nadaljevanju: »Pogodba«) oz. naročila. Z oddanim naročilom ali podpisom Pogodbe, uporabnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. Izvajalec si pridržuje pravico, da v izrednih primerih odkloni naročilo ali podpis pogodbe in/ali zavrne izpolnitev določenih pogodbenih obveznosti iz pogodbe oz. naročila in jih za nekaj časa zamrzne.

Uporabnik, ki z izvajalcem še ni posloval in z njim nima sklenjene Pogodbe, se je dolžan pred izvedbo storitve seznaniti s Splošnimi pogoji. Z oddanim naročilom, predajo pošiljke v prenos izvajalcu ali s prejemom pošiljke oz. potrdila o prevzemu ali oddaji pošiljke, uporabnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi strinja.

3. člen (vrste storitev)

Izvajalec opravlja naslednje vrste storitev:

1. HITRA POŠTA (EKSPRESNA DOSTAVA POŠILJK)

a.) HITRA POŠTA – CELJE (1-2h) | ekspresna dostava pošiljk – hitra pošta po Celju, Velenju in Žalcu

 • »Celje-nujno (1h)« | nujna dostava pošiljk po Celju, Velenju in Žalcu – dostava v  1 uri;
 • »Celje-express (2h)« | ekspresna dostava pošiljk po Celju, Velenju in Žalcu – dostava v 2 urah;
 • »Celje-pogodbene storitve« | pogodbene storitve na področju Celja, Velenja in Žalca;
 • »Celje-24/7« | dostava izven rednega delovnega časa po Celju, Velenju in Žalcu – dostava v 1-2 urah.

b.) HITRA POŠTA – SLOVENIJA (3-6h) | ekspresna dostava pošiljk – hitra pošta po Sloveniji

 • »Slovenija-nujno (3h)« | nujna dostava pošiljk po Sloveniji – dostava v 3 urah;
 • »Slovenija-express (6h)« | ekspresna dostava pošiljk po Sloveniji – dostava v 6 urah;
 • »Slovenija-pogodbene storitve« | pogodbene storitve na področju Slovenije;
 • »Slovenija-24/7« | dostava pošiljk izven rednega delovnega časa po Sloveniji – dostava v 3-6 urah.

c.) HITRA POŠTA – EVROPA (24-48h) | ekspresna dostava pošiljk – hitra pošta po Evropi

 • »Evropa-nujno (24h)« | nujna dostava pošiljk po Evropi – dostava v 24 urah;
 • »Evropa-express (48h)« | ekspresna dostava pošiljk po Evropi – dostava v 48 urah;
 • »Evropa-pogodbene storitve« | pogodbene storitve na področju Evrope;
 • »Evropa-24/7« | dostava pošiljk izven rednega delovnega časa po Evropi – dostava v 24-48 urah.
2. PREVOZI (HITRI KOMBI PREVOZI, PALETNA DOSTAVA, HLADNA VERIGA)

2.1. HITRI KOMBI PREVOZI BLAGA PO SLOVENIJI IN EVROPI

a.) HITRI KOMBI PREVOZI – SLOVENIJA (3-6h) | hitri kombi prevozi blaga po Sloveniji

 • »Slovenija-nujni kombi prevozi (3h)« | nujni kombi prevoz blaga po Sloveniji – dostava v 3 urah;
 • »Slovenija-ekspresni kombi prevozi (6h)« | ekspresni kombi prevoz blaga po Sloveniji – dostava v 6 urah;
 • »Slovenija-pogodbeni kombi prevozi« | pogodbeni kombi prevozi po Sloveniji;
 • »Slovenija-kombi prevozi 24/7« | kombi prevoz blaga po Sloveniji izven delovnega časa – dostava v 3-6 urah.

b.) HITRI KOMBI PREVOZI – EVROPA (24-48h) | hitri kombi prevozi blaga po Evropi

 • »Evropa-nujni kombi prevozi (24h)« | nujni kombi prevoz blaga v ali iz Evrope – dostava v 24 urah;
 • »Evropa-ekspresni kombi prevozi (48h)« | ekspresni kombi prevoz blaga v ali iz Evrope – dostava v 48 urah;
 • »Evropa-pogodbeni kombi prevozi« | pogodbeni kombi prevozi po Evropi;
 • »Evropa-kombi prevozi 24/7« | kombi prevoz blaga po Evropi izven delovnega časa – dostava v 24-48 urah.

2.2. PALETNA DOSTAVA – PALETNA DISTRIBUCIJA IN DOSTAVA POŠILJK PO SLOVENIJI IN EVROPI

a.) PALETNA DOSTAVA – SLOVENIJA (1-4 dni) | paletna distribucija in dostava pošiljk po Sloveniji

 • »Slovenija-Express (1 dan)« | ekspresna paletna distribucija in dostava pošiljk po Sloveniji – dostava v 1 dnevu;
 • »SlovenijaClassic (1-2 dni)« | standardna paletna distribucija in dostava pošiljk po Sloveniji – dostava v 1-2 dneh;
 • »SlovenijaEconomy (2-4 dni)« | ekonomična paletna distribucija in dostava pošiljk po Sloveniji – dostava v 2-4 dneh.

b.) PALETNA DOSTAVA – EVROPA (2-6 dni) | paletna distribucija in dostava pošiljk po Evropi

 • »Evropa-Express (2-3 dni)« | ekspresna paletna distribucija in dostava pošiljk po Evropi – dostava v 2-3 dneh;
 • »Evropa-Classic (3-4 dni)« | standardna paletna distribucija in dostava pošiljk po Evropi – dostava v 3-4 dneh;
 • »Evropa-Economy (4-6 dni)« | ekonomična paletna distribucija in dostava pošiljk po Evropi – dostava v 4-6 dneh.

2.3. PREVOZI V OKVIRU HLADNE VERIGE – FRIGO PREVOZI

a.) HITRI FRIGO PREVOZI – SLOVENIJA (3-6h) | hitri frigo prevozi po Sloveniji 

 • »Slovenija-nujni frigo prevozi (3h)« | nujni frigo prevoz blaga po Sloveniji – dostava v 3 urah;
 • »Slovenija-ekspresni frigo prevozi (6h)« | ekspresni frigo prevoz blaga po Sloveniji – dostava v 6 urah;
 • »Slovenija-pogodbeni frigo prevozi« | pogodbeni oz. standardni frigo prevozi po Sloveniji;
 • »Slovenija-frigo prevozi 24/7« | frigo prevozi izven rednega delovnega časa po Sloveniji – dostava v 3-6 urah;
 • »Slovenija-prevozi na suhem ledu« | prevoz blaga na suhem ledu po Sloveniji – dostava v 24 urah.

b.) HITRI FRIGO PREVOZI – EVROPA (24-28h) | hitri frigo prevozi po Evropi

 • »Evropa-nujni frigo prevozi (24h)« | nujni frigo prevoz blaga po Evropi – dostava v 24 urah;
 • »Evropa-ekspresni frigo prevozi (48h)« | ekspresni frigo prevoz blaga po Evropi – dostava v 48 urah;
 • »Evropa-pogodbeni frigo prevozi« | pogodbeni oz. standardni frigo prevozi po Evropi;
 • »Evropa-frigo prevozi 24/7« | frigo prevozi izven rednega delovnega časa po Evropi – dostava v 24-48 urah;
 • »Evropa-prevozi na suhem ledu« | prevoz blaga na suhem ledu po Evropi – dostava v 24-48 urah.
3. KURIRSKE STORITVE

a.) KURIRSKE STORITVE – CELJE (1-2h) | kurirske storitve po Celju, Velenju in Žalcu

 • »Nujne kurirske storitve (1h)« | nujne kurirske storitve po Celju, Velenju in Žalcu – dostava v 1 uri;
 • »Ekspresne kurirske storitve (2h)« | ekspresne kurirske storitve po Celju, Velenju in Žalcu – dostava v 2 urah;
 • »Pogodbene kurirske storitve« | pogodbene kurirske storitve po Celju, Velenju, Žalcu;
 • »Kurirske storitve 24/7 (1-2h)« | kurirske storitve izven delovnega časa po Celju – dostava v 1-2 urah.

b.) OSEBNO VROČANJE POŠILJK – SLOVENIJA (3-6h) | osebno vročanje pošiljk po Sloveniji

 • »Osebno vročanje pošiljk-nujno (3h)« | nujno osebno vročanje pošiljk po Sloveniji – dostava v 3 urah;
 • »Osebno vročanje pošiljk-express (6h)« | ekspresno osebno vročanje pošiljk po Sloveniji – dostava v 6 urah;
 • »Osebno vročanje pošiljk-pogodbene storitve« | osebno vročanje pošiljk po Sloveniji – pogodbene storitve.

c.) OSEBNI KURIR – CELJE (1-2h) | najem kurirja na področju Celja, Velenja in Žalca

 • »Osebni kurir-nujno (1h)« | nujni najem kurirja na področju Celja, Velenja in Žalca – dostava v 1 uri;
 • »Osebni kurir-express (2h)« | ekspresni najem kurirja na področju Celja, Velenja in Žalca – dostava v 2 urah;
 • »Osebni kurir-pogodbene storitve« | pogodbeni najem kurirja na področju Celja, Velenje in Žalca;
 • »Osebni kurir-24/7 (1-2h)« | najem kurirja izven delovnega časa v Celju, Velenju, Žalcu – dostava v 1-2 urah.
4. člen (značilnosti in opis storitev)

1. Hitra pošta oz. ekspresna dostava pošiljk je storitev, kjer se prenos pošiljke opravi direktno od pošiljatelja do prejemnika, praviloma brez vmesnih prekladanj in postankov. Za ekspresne storitve so značilni zelo kratki roki prenosa in velika stopnja zanesljivosti. Glede na čas izvedbe je mogoče izbirati med nujno in ekspresno dostavo. Storitve hitra pošta opravljamo po Sloveniji in tujini. Teža pošiljke je praviloma omejena na 50 kg in največ 1 euro paleto. Za večje pošiljke in pošiljke težje od 50 kg se lahko obračuna dodatek, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk so razvidni iz tabele (11. člen).

2. Prevozne storitve so hitri oz. ekspresni prevozi s kombi vozili, dostavnimi vozili ter s posebej prirejenimi vozili oz. hladilniki za t.i. »frigo prevoze« oz. prevoze v okviru »hladne verige«. Med prevozne storitve po teh Splošnih pogojih ne sodi paletna dostava ter zbirni oz. tovorni prevozi, ki jih za izvajalca opravljajo partnerske kurirske službe v skladu s svojimi pogoji poslovanja. Prevozne storitve podobno kot storitve hitre pošte delimo na nujne in ekspresne. Prevozne storitve opravljamo po Sloveniji in tujini. Teža pošiljke je praviloma omejena na 500 kg in največ 1 euro paleto. Za pošiljke težje od 500 kg in večje pošiljke oz. večje število palet, se lahko obračuna dodatek, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk so razvidni iz tabele (11. člen).

3. Paletna dostava so ekonomični prevozi paletnega, tovornega ali volumenskega blaga ter pošiljk organizirani v obliki »zbirnih prevozov«, ki se vršijo »od vrat do vrat«, skladno z načelom: »prevzamemo danes, dostavimo jutri«. Glede na hitrost izvedbe, je mogoče izbirati med ekspresno, standardno in ekonomično dostavo. Vsi dostavni časi (11. člen) v okviru paletne dostave so zgolj informativne narave in niso zagotovljeni. S sprejetjem Splošnih pogojev stranka potrjuje, da je seznanjena in da soglaša s tem, da lahko pride zaradi organizacije in načina dostave ter carinskih in drugih postopkov do nepredvidljivih okoliščin ter zamud pri prevzemu ali dostavi pošiljk. Pri paletni dostavi je izvajalec izključno posrednik med stranko in partnersko kurirsko službo, zato ne nosi nikakršne odgovornosti za morebitne zamude pri sprejemu ali oddaji pošiljk, prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko stranki nastala z izgubo, poškodbo ali uničenjem pošiljke. Za morebitno škodo ali zamudo nosi odgovornost izključno ponudniki kurirskih storitev, ki je oz. bi naj prevoz opravil. Prejemnik oz. uporabnik je dolžan pokriti vse morebitne dodatne stroške, povezane s carinsko-upravnimi postopki. Izvajalec si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo teh stroškov, če bi mu nastali. Omejitve v zvezi s težo in dimenzijami pošiljk določi vsak posamezni ponudnik kurirskih storitev v svojih pogojih poslovanja. Uporabnik se je dolžan z njimi predhodno seznaniti in jih upoštevati. Paletna distribucija in dostava pošiljk se ne vrši ob sobotah, nedeljah in praznikih.

4. Kurirske storitve izvajalec opravlja tako za podjetja, organizacije, kot posameznike. Lahko gre za pogodbene ali enkratne storitve. Po času izvedbe se delijo na nujne in ekspresne. Osebno vročanje je storitev pri kateri se je prejemnik pošiljke dolžan identificirati z veljavnim osebnim dokumentom s sliko (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje), če pošiljatelj tako zahteva in prejemnik v to privoli. Pri osebnem vročanju je pošiljatelj izvajalcu dolžan priskrbeti telefonsko številko prejemnika. Osebni kurir je storitev, kjer je mogoče najeti kurirja. Pri kurirskih storitvah je teža pošiljke praviloma omejena na 50 kg. Za večje ali težje pošiljke od 50 kg, se lahko obračuna dodatek, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk so razvidni iz tabele (11. člen).

5. člen (prepovedana vsebina pošiljk in odgovornost za nastalo škodo)

Izvajalec sme sprejeti v prenos pošiljko z kakršnokoli vsebino, razen tisto, ki jo je skladno z zakonodajo in temi Splošnimi pogoji, prepovedano pošiljati, in sicer:

 • blago, ki je zaradi svoje narave nagnjeno k uničenju, posmrtne ostanke in žive živali,
 • blago z visoko vrednostjo, dragocene kovine, slike in ostala umetniška dela,
 • antikvitete, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo, nakit, krzno, denar in kovanci,
 • hladno ali strelno orožje in strelivo ter kakršnokoli drugo orožje, narkotiki (mamila) in psihotropične snovi,
 • pošiljke, iz katerih visijo ali štrlijo dolgi, ostri deli, razsuti tovor, blago v vrečah in vrečkah,
 • lahko lomljivo blago in ostale vrste blaga, ki ga je potrebno skladno s posebno zakonodajo in predpisi prenašati po posebnih prevoznih pogojih,
 • eksplozivne, vnetljive, strupene, radioaktivne ali druge nevarne snovi, aerosoli,
 • druge snovi oziroma predmeti, katerih pošiljanje je prepovedano na podlagi zakona,
 • za letalski prevoz: litij-ionske in litij-kovinske baterije oz. prepovedane predmete v skladu z uredbo ES št. 300/2008,
 • blago, ki ga je treba, skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago.

Če izvajalec med sprejemom pošiljke ugotovi, da pošiljka vsebuje katero od zgoraj navedenih snovi ali predmetov, je dolžan takšno pošiljko nemudoma zavrniti, če pa to ugotovi šele po sprejemu, je dolžan postopati v skladu z zakonodajo in predpisi, ter po potrebi in glede na naravo ter stopnjo nevarnosti le to izročiti pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oz. izvajalcem javnih služb.

Uporabnik mora priskrbeti izvajalcu za prevoz rastlin, sadja, cvetja, zelenjave ali semen v ali iz tretjih držav zunaj Evropske unije, ustrezno fitosanitarno spričevalo, pa tudi če gre samo za vzorce. Enako velja tudi za mesne in mlečne izdelke, ribe in druga živila ter njihove vzorce. Takšno blago mora med prevozom obvezno spremljati zdravstvena oz. veterinarska dokumentacija oz. spričevalo.

Če pošiljatelj pred predajo pošiljke ne seznani izvajalca, da pošiljka vsebuje zgoraj navedene nevarne snovi ali predmete ali če izvajalcu (pravočasno) ne priskrbi vse potrebne oz. ustrezne dokumentacije in izvajalcu ali tretji osebi zaradi tega nastane med prenosom pošiljke določena škoda, nosi vso odgovornost ter stroške za nastalo škodo izključno pošiljatelj.

6. člen (pogoji za sprejem oz. prenos pošiljk in omejitev odgovornosti izvajalca)

Izvajalec je dolžan zavrniti pošiljko, če so pomanjkljivosti v njenem pakiranju take, da lahko spravijo v nevarnost ljudi ali dobrine ali povzročijo kakršnokoli škodo. Prav tako sme izvajalec sprejem pošiljke zavrniti, če ugotovi, da teža ali dimenzije pošiljke presegajo dovoljene omejitve, če pošiljka vsebuje nevarne snovi oz. predmete, ki se smejo prenašati le pod posebnimi prevoznimi pogoji, če pošiljke ne spremlja ustrezna dokumentacija (CMR, račun, dobavnica, fitosanitarno, zdravstveno ali veterinarsko spričevalo ipd.) ali če pošiljka ni opremljena v skladu s temi Splošnimi pogoji. Izvajalec prevzema odgovornost samo za ustrezno pakirane in točno naslovljene pošiljke.

Izvajalec je dolžan obveščati pošiljatelja o vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na prenos pošiljke ter ravnati po njegovih navodilih vendar pa se ni dolžan ravnati po pošiljateljevih navodilih, če bi njihova izpolnitev lahko spravila v nevarnost izvajalca, ljudi ali dobrine.

Za morebitne zamude, ki lahko nastanejo zaradi napačno posredovanih podatkov s strani pošiljatelja ali nepopolnih oz. manjkajočih dokumentov nosi vso odgovornost pošiljatelj ali oseba, ki je takšne podatke oz. dokumente posredovala. Če so izvajalcu pri tem nastali dodatni stroški ali škoda, mu jih je uporabnik oz. pošiljatelj dolžan povrniti. V kolikor stranka pošlje težjo oz. večjo pošiljko ali večje število paketov, kot je navedla v naročilu, se šteje, da gre za enostransko spremembo naročila s strani uporabnika, zato se mu, poleg dodatne teže oz. velikosti pošiljke ali števila paketov, zaračunajo še dodatni administrativni stroški obdelave v višini 10,00 EUR, za vsako posamezno naročilo. Ta znesek je stranka dolžna plačati v roku osmih (8) dni od prejema računa, v nasprotnem primeru bo podan predlog za izvršbo, prav tako se bodo stranki še dodatno zaračunali stroški izvršilnega postopka.

Izvajalec sme omejiti oz. začasno prekiniti opravljanje prevozov in kurirskih storitev, če je to nujno potrebno zaradi:

 • višje sile, naravnih nesreč ali ukrepov oblasti,
 • težav, povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, ipd.),
 • vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin,
 • vzrokov in dejanj, ki so na strani uporabnika,
 • drugih okoliščin na katere izvajalec nima vpliva.

O omejenem oziroma prekinjenem opravljanju storitve je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti prizadeto stranko.

7. člen (teža in dimenzije pošiljk)

Teža posamezne pošiljke v okviru storitev hitra pošta, kurirske storitve in prevozi v okviru hladne verige praviloma ne sme presegati 50 kg, pri kombi prevozih pa 500 kg. Dolžina najdaljše stranice pošiljke v okviru hitre pošte, kurirskih storitev in frigo prevozov načeloma ne sme presegati 150 cm, pri kombi prevozih pa 320 cm. V kolikor teža oz. dimenzije pošiljke presegajo zgoraj navedene okvirje, je uporabnik dolžan izvajalca na to izrecno opozoriti. Izvajalec sme na podlagi cenika uporabniku zaračunati dodatek na težo, velikost pošiljke ali večje število palet oz. paketov znotraj pošiljke.

Omejitve v zvezi s težo ter dimenzijami paletnih oz. paketnih pošiljk, ki se dostavljajo v okviru paletne dostave, določa vsaka partnerska kurirska služba samostojno in v skladu s svojimi pogoji poslovanja. Uporabnik se je dolžan z njimi predhodno seznaniti in jih upoštevati. Izvajalec mora uporabniku priskrbeti Splošne pogoje partnerskega podjetja, če jih ta zahteva. Odgovornost za točnost podatkov v zvezi s številom, težo in dimenzijami pošiljke nosi izključno uporabnik. Če se naknadno ugotovi, da je uporabnik navedel napačne podatke, mu sme izvajalec naknadno zaračunati določeno storitev, dodatek ali strošek za vračilo blaga ter dodatne administrativne stroške v višini 10,00 EUR, po naročilu.

8. člen (zavarovanje pošiljk)

Med prenosom pošiljke je izvajalec odgovoren za morebitno izgubo ali poškodbe na pošiljki. Odgovornost ne vključuje posledičnih izgub, kot je izguba dobička. Transportno zavarovanje oz. zavarovanje blaga na prevozu (cargo zavarovanje) ni vključeno v ceno storitev. Lahko pa izvajalec na pisno zahtevo uporabnika v njegovem imenu in na njegov račun sklene zavarovanje. Če uporabnik ali v njegovem imenu izvajalec ne sklene transportnega zavarovanja, izvajalec v primeru izgube ali poškodbe na pošiljki, po zakoniti odgovornosti uporabniku povrne znesek vrednosti blaga, vendar ne več kot 200,00 EUR na pošiljko. Vrednost blaga se določi kot nabavna cena, za rabljeno blago kot trenutna vrednost, za blago, odposlano po dražbi, pa kot dražbena cena, in sicer glede na to, kateri znesek je v posameznem primeru najnižji. Izvajalec ima sklenjeno zavarovanje za prevozniško odgovornost.

V primeru paletne in paketne dostave izvajalec ni odgovoren za morebitno izgubo, krajo ali poškodbe na pošiljki. Uporabnik lahko v svojem imenu sklene zavarovanje pri zavarovalnici ali partnerski kurirski službi, ki prevoz opravlja. Izvajalec je namreč le posrednik in ne prevoznik, zato je odgovoren le za izbiro prevoznika in ne za prevoz pošiljke.

9. člen (naročila in podpora uporabnikom)

Naročila sprejemamo vsak delavnik, med 07.00 in 17.00 uro. Naročila, ki bodo oddana po 15.00 uri, so lahko realizirana naslednji delovni dan. Enako velja za naročila, oddana izven rednega delovnega časa (po 18.00 uri), ob sobotah, nedeljah ali praznikih. Za vse storitve 24/7 je izvajalec, po predhodnem naročilu, uporabnikom na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Naročila je mogoče oddati na naslednje načine:

 • po elektronski pošti: info@kurirske-storitve.com
 • preko spletnega obrazca izvajalca na: kurirske-storitve.com
 • preko telefonske številke: +386 (0)31 333 971

Naročilo mora vsebovati vse bistvene podatke, pomembne za uspešen prenos pošiljke, in sicer:

 • podatke o pošiljki (dimenzije, teža, količina, kratek opis pošiljke, posebne zahteve, dodatne storitve),
 • podatke o pošiljatelju (točen naziv, naslov, poštna številka, kraj ter željen datum in ura prevzema),
 • podatke o prejemniku (točen naziv, naslov, poštna številka, kraj ter željen datum in ura predaje),
 • kontaktno osebo na pošiljateljevi ter prejemnikovi strani in njeno telefonsko številko,
 • podatke o plačniku storitve (točen naziv ter naslov podjetja ali fizične osebe, davčna številka).

Izvajalec zagotavlja uporabniku celovito informacijsko podporo ter vse bistvene informacije v zvezi s prenosom pošiljke, in sicer vsak delavnik, med 07.00 in 18.00 uro.

10. člen (priprava pošiljke)

Pošiljatelj je dolžan zapakirati pošiljko na skrben in strokoven način. Embalaža mora biti ustrezne velikosti in kvalitete, izdelana mora biti iz trdnega in odpornega materiala ter nepoškodovana. Pošiljatelj je dolžan poskrbeti za takšno notranjo zaščito vsebine pošiljke, da izvajalec pri normalnem ravnanju z njo ne more poškodovati ljudi, pošiljk, naprav ali objektov. Vsebina pošiljke mora biti ustrezno zaščitena. Praznine znotraj embalaže je potrebno zapolniti z zapolnitvenim materialom. Pošiljke s tehničnim blagom morajo biti zapakirane v originalno embalažo. Pošiljke s plastenkami, pločevinkami in podobnim blagom je potrebno dodatno zaščititi z vseh strani. Tiskovine (revije, publikacije, ipd.) morajo biti pakirane tako, da med prenosom pošiljke ne pride do premikanja, poškodovanja ali razpadanja paketa. Priporočljivo je, da se paket s tiskovinami ovije, preveže ter obloži tudi na dnu, ob straneh ter na vrhu, ter po potrebi tudi polepi z lepilnim trakom po robovih in v različnih smereh.  Zvitke preprog, tekstila ali papirja se pakira v tulce. Zvitek se lahko pred tem ovije še v plastični ovoj (z zračnimi mehurčki). Za zapiranje pošiljk z označeno vrednostjo se uporabljajo varnostne nalepke, lepilni trak ali druga učinkovita zapiralna sredstva. Pošiljatelj, ki je pravna oseba, mora na takšno pošiljko odtisniti štampiljko ali faksimile podpisa ali jo kako drugače overiti, fizična oseba pa se mora na takšno pošiljko podpisati. Deli odtisa oziroma podpisa morajo biti vidni na varnostni nalepki ali lepilnem traku in ovitku. Če pošiljke ni mogoče ustrezno zapakirati, jo je potrebno zaščititi z ovojnim materialom, zaščitnimi ploščami, zaščitno podlogo, ali na kakršenkoli drug ustrezen način. Oznaka »LOMLJIVO«, ne razbremenjuje pošiljatelja od odgovornosti, da primerno zaščiti in zavaruje vsebino pošiljke, saj zgolj oznaka ne obvaruje vsebine pošiljke pred poškodbami. Paketna pošiljka mora biti popolnoma zaprta z vseh strani in zlepljena z lepilnim trakom, po možnosti takšnim, ki nosi logotip pošiljatelja. V primeru, da izvajalec opazi pomanjkljivosti pri pakiranju, mora na to opozoriti pošiljatelja, ki je pomanjkljivosti dolžan v razumnem roku odpraviti.

Pošiljatelj je dolžan vsako pošiljko opremiti tako, da so iz pošiljke jasno razvidni podatki o pošiljatelju ter prejemniku (točen naziv  ter naslov podjetja ali fizične osebe, poštna številka in kraj, telefonska številka in kontaktna oseba). Napisi, prevozna potrdila, nalepke in ostale označbe morajo biti nameščene na vidnih in dovolj velikih oz. največjih površinah pošiljke. Stara prevozna potrdila, nalepke in ostale označbe je potrebno odstraniti. Izvajalec ne odgovarja za točnost podatkov. V primeru napačnih podatkov bo izvajalec skupaj s pošiljateljem poskusil odpraviti morebitne napake.

11. člen (sprejem – prevzem pošiljke)

Prevzem pošiljke se opravi na naslovu pošiljatelja ali na drugem dogovorjenem naslovu, ob določeni uri oz. v roku za prevzem pošiljke. Roki za prevzem pošiljke se med seboj razlikujejo in so odvisni od izbrane storitve (glej tabelo). Pošiljatelj oz. prejemnik je dolžan izvajalcu zagotoviti pomoč pri prenosu oz. nakladu pošiljke na vozilo. Na zahtevo uporabnika izda izvajalec (kurir) stranki potrdilo o prevzemu pošiljke. Ob ali po prevzemu pošiljke lahko izvajalec opravi tehtanje, merjenje in štetje blaga. Pošiljko, ki ne ustreza Splošnim pogojem, lahko izvajalec zavrne oz. vrne pošiljatelju.

Pri prevzemu pošiljk so možna, zaradi višje sile, ukrepov oblasti, naravnih nesreč, težav povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere izvajalec oz. kurir nima vpliva, določena odstopanja od zajamčenih rokov. V takšnih primerih je izvajalec oziroma kurir dolžan nemudoma obvestiti uporabnika in nato storitev opraviti takoj, ko je to mogoče oziroma čim prej.

12. člen (prevoz pošiljke)

Izvajalec je dolžan opraviti prevoz pošiljke na strokoven način ter na način, ki najbolj ustreza interesom uporabnika in ni v nasprotju s cestno prometnimi predpisi, področno zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji ter temi Splošnimi pogoji.

13. člen (vročanje – predaja pošiljke)

Izvajalec je odgovoren za pravilno in pravočasno vročitev oz. predajo pošiljke. Način vročanja pošiljk je odvisen od zahtevnosti storitve ter posebnih zahtev in želja uporabnikov. Predaja pošiljke se opravi na naslovu prejemnika ali na drugem dogovorjenem naslovu, v določenem roku ali uri. Roki za vročanje pošiljk se med seboj razlikujejo in so odvisni od izbrane storitve (11. člen). Šteje se, da je vročitev oz. predaja pošiljke uspešno izvedena takrat, ko izvajalec pošiljko nepoškodovano (v enakem stanju kot jo je prejel) preda prejemniku, na dogovorjenem naslovu in v dogovorjenem roku, ki je znotraj skupnega zajamčenega časa. Vročanje odkupne pošiljke je opravljeno takrat, ko prejemnik s svojim podpisom potrdi prevzem odkupne pošiljke in izvajalcu preda zahtevano odkupnino. Pred tem prejemnik nima pravice pregledati vsebine pošiljke, niti mu ta ne more biti vročena. Če prejemnik ne želi prevzeti odkupne pošiljke ali izvajalcu ne preda zahtevane odkupnine, mora izvajalec o tem takoj obvestiti pošiljatelja in od njega zahtevati nadaljnja navodila. Če pošiljatelj izvajalcu ne da navodil za nadaljnje ravnanje in ne prevzame morebitnih stroškov, lahko izvajalec takšno pošiljko vrne in stranki zaračuna prenos pošiljke, kakor da je storitev opravil, ali pa jo, po pravilih o prodaji dolgovane stvari in v skladu z OZ proda in z dobljeno kupnino poplača svoje terjatve, morebitno razliko pa vrne pošiljatelju.

Za prejemnika se štejejo osebe, na katere je pošiljka naslovljena (naslovnik), osebe, ki so v podjetjih pooblaščene za prevzem pošiljk (tajnica, skladiščnik, receptor, ipd.) in osebe, za katere se lahko sklepa, da so pooblaščene za prevzem pošiljk (sodelavci, družinski člani, sorodniki, sosedje, ipd.). Ko gre za osebno vročitev, se je prejemnik ob prevzemu pošiljke dolžan identificirati z osebnim dokumentom. Prejemnik se mora ob prevzemu pošiljke podpisati (s tiskanimi črkami in podpisom) na povratnico, dobavnico, prevozno potrdilo ali na ekran mobilnega terminala in po potrebi prevzem potrditi tudi s štampiljko (pravna oseba).

Prejemnik ima pravico zahtevati, da se z zapisnikom ugotovi istovetnost pošiljke in če mu je izvajalec predal pošiljko nepoškodovano. Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, če prejemnik prevzame pošiljko brez ugovora in če se pred prevzemom pošiljke z zapisnikom ne ugotovijo poškodbe ali pomanjkljivosti na pošiljki. Vendar pa je izvajalec lahko odgovoren za poškodbe na pošiljki, če poškodb ni bilo mogoče opaziti med predajo in če ga je prejemnik o njih obvestil takoj, vendar pa najpozneje v 8 dneh po predaji oz. prevzemu pošiljke.

Če prejemnika ni mogoče obvestiti o prispetju pošiljke, če je le ta noče sprejeti ali se v primeru osebne vročitve ne želi identificirati z osebnim dokumentom in sploh če mu pošiljke ni mogoče izročiti ali če prejemnik izvajalcu ne izroči dogovorjene odkupnine, plačila za opravljeno storitev ali drugih vsot, ki bremenijo pošiljko, mora izvajalec o tem takoj obvestiti pošiljatelja, zahtevati od njega nadaljnja navodila in na njegov račun ukreniti vse potrebno za hrambo stvari. Če pošiljatelj izvajalcu ne da takoj navodil za nadaljnje ravnanje in ne prevzame morebitnih dodatnih stroškov, lahko izvajalec takšno pošiljko vrne in pošiljatelju zaračuna prenos pošiljke, kakor da je storitev opravil ali pa jo, po pravilih o prodaji dolgovane stvari in v skladu z OZ proda in z dobljeno kupnino poplača svoje terjatve, razliko pa vrne pošiljatelju.

Pri predaji pošiljk so možna, zaradi višje sile, ukrepov oblasti, naravnih nesreč, težav povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva, določena odstopanja od zajamčenih rokov. V takšnih primerih je izvajalec oz. kurir dolžan nemudoma obvestiti uporabnika in nato storitev opraviti takoj, ko je to mogoče oziroma čim prej.

14. člen (cene in načini obračunavanja storitev)

Izvajalec lahko storitve obračunava na podlagi sklenjene pogodbe, skladno z dogovorom ali na podlagi oddane ponudbe oz. povpraševanja. Izvajalec sme uporabniku zaračunati dodatne storitve (kilometrina, dodaten prevzem, predaja ali čakanje) ali dodatke (na težo, število ali dimenzije pošiljk), če je z uporabnikom tako dogovorjeno ali če so izvajalcu, zaradi npr. naknadne spremembe naslova, večjega števila, teže ali dimenzij pošiljke, preklica storitve ali drugih okoliščin, pri prenosu pošiljke nastali dodatni stroški. Osnova za obračun storitev hitre pošte, kombi prevozov, frigo prevozov ter kurirskih storitev je ŠTEVILO STOPOV (št. prevzemov in predaj pošiljk) ter KILOMETRINA (število prevoženih kilometrov). 1 »STOP« predstavlja 1 prevzem ali 1 predajo pošiljke. Kilometrina se obračunava na relaciji: izvajalec – pošiljatelj – prejemnik-i. Za nerazumno dolgo čakanje (nad 15 minut), lahko izvajalec uporabniku zaračuna dodaten STOP za vsakih nadaljnjih 15 minut čakanja.

Paletna distribucija in dostava pošiljk se obračunava na podlagi teže, velikosti (volumenske pošiljke) ter števila pošiljk. Ob ali po prevzemu pošiljke lahko izvajalec opravi tehtanje, merjenje in štetje blaga. Pošiljko, ki ne ustreza Splošnim pogojem, lahko izvajalec zavrne. Odgovornost za točnost podatkov v zvezi s številom, težo in dimenzijami pošiljke nosi uporabnik. Če se naknadno ugotovi, da je uporabnik navedel napačne podatke, mu sme izvajalec naknadno zaračunati določeno storitev, dodatek ali strošek za vračilo blaga in dodatne administrativne stroške v višini 10,00 EUR, po naročilu.

15. člen (zaračunavanje storitev in načini plačila)

Izvajalec sme uporabniku zaračunati storitev pred ali po opravljenem prenosu pošiljke. Uporabnik lahko opravljeno storitev plača v gotovini ali preko transakcijskega računa izvajalca. V kolikor se gotovinsko plačilo izvede, je izvajalec dolžan uporabniku posredovati račun oz. potrdilo, kot dokazilo o opravljenem plačilu storitve in/ali plačani odkupnini. Iz računa oz. potrdila mora biti poleg podatka, da je storitev in/ali odkupnina plačana v gotovini, jasno razvidna tudi cena storitve in/ali višina odkupnine. Plačila preko transakcijskega računa izvajalca se lahko izvedejo prej ali po opravljeni storitvi, v kolikor se izvajalec in uporabnik ne dogovorita drugače.

Izvajalec je dolžan za vsako opravljeno storitev izdati račun. Uporabnik je dolžan izvajalcu opravljeno storitev plačati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način, razen če je bilo plačilo predhodno že izvedeno v gotovini in je to iz potrdila oz. računa jasno razvidno. Rok za plačilo računa za nepogodbene stranke znaša 8 dni od datuma izdaje računa. V kolikor ima izvajalec z uporabnikom sklenjeno Pogodbo, se rok za plačilo računa določi v Pogodbi. V primeru, da uporabnik računa ne poravna pravočasno, si izvajalec, skladno z 378. členom OZ, pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti. Izvajalec ima, zaradi zavarovanja plačila za opravljen prenos pošiljke in povračila stroškov povezanih s prenosom le te, na vseh pošiljkah, ki so mu s strani uporabnika zaupane v prenos, zastavno pravico.

V primeru, da izvajalec stori vse, kar je v njegovi moči, da bi uspešno prenesel pošiljko, pa bodisi sprejem, prevoz ali vročitev pošiljke ni možna zaradi dejavnikov na strani uporabnika, dejanj tretje osebe ali zaradi višje sile, lahko izvajalec storitev zavezancu zaračuna, kot da bi bila ta v resnici opravljena. Enako velja tudi v primeru, če izvajalec zaradi zgoraj navedenih dejavnikov pošiljke ne prenese na način ali v roku, ki je z uporabnikom predhodno dogovorjen.

Izvajalec in uporabnik se lahko dogovorita za popust na določeno storitev ali vrednost.

16. člen (varstvo osebnih podatkov in tajnost pošiljk)

1. Izvajalec sme zbirati, obdelovati in posredovati osebne podatke uporabnikov, če so ti podatki sestavni del naslova pošiljke, če te podatke potrebuje za izvajanje storitev prenosa pošiljk oziroma če jih potrebuje za svoje trženje ali raziskave tržišča. Izvajalec je dolžan vse podatke obdelovati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter skladno s Politiko varovanja osebnih podatkov izvajalca (upravljavca), ki jo mogoče najti na spletni strani izvajalca: www.kurirske-storitve.com in je sestavni del Splošnih pogojev.

2. Izvajalec se zavezuje, da:

a.) bo varoval tajnost pošiljk in da ne bo pridobival informacij o vsebini prenesenih pošiljk oziroma da bo pridobival informacije le v takem obsegu in za toliko časa, kot je to nujno potrebno za izvajanje storitev prenosa pošiljk,
b.) zaprtih pošiljk ne bo odpiral, razen v izjemnih primerih, navedenih v 3. odstavku tega člena,
c.) podatkov, ki jih pridobi pri opravljanju in po opravljenih storitvah prenosa pošiljk ne bo posredoval drugim osebam, razen pošiljatelju, naslovniku, pooblaščenim tretjim osebam in pristojnim organizacijam oziroma izvajalcem javnih pooblastil, navedenim v 5. odstavku tega člena,
d.) bo pošiljke zaradi preverjanja vsebine predal samo pristojnim organizacijam oziroma izvajalcem javnih pooblastil, navedenim v 5. odstavku tega člena.

3. Izvajalec sme izjemoma odpreti zaprto pošiljko, če:

a.) je embalaža pošiljke v tolikšni meri poškodovana, da brez ponovnega pakiranja, predaja oziroma vročanje vsebine pošiljke nebi bilo več mogoče,
b.) obstaja nevarnost ali utemeljen sum, da pošiljka vsebuje nevarne snovi, mamila ali predmete, katere je, v skladu s 5. členom teh Splošnih pogojev, prepovedano pošiljati,
c.) je to nujno potrebno zaradi pridobivanja podatkov, ki so potrebni za nemoteno vročanje pošiljke,
d.) namerava, zaradi neporavnanih obveznosti uporabnika, prodati vsebino pošiljke na podlagi zastavne pravice.

4. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne organizacijsko tehnične ukrepe za varovanje tajnosti pošiljk. O odpiranju in ugotavljanju stanja ter vsebine pošiljk na podlagi 3. odstavka tega člena, sestavi izvajalec ustrezen zapisnik. Izvajalec je dolžan, zaradi zagotavljanja zakonitega in neodvisnega nadzora, voditi evidenco posegov v vsebino pošiljk.

5. Izvajalec je v primeru uvedbe ali poteka kazenskega postopka ali zaradi varnosti države dolžan pristojnemu organu, na podlagi odredbe sodišča, omogočiti dostop do vsebine pošiljk ter sporočiti vse podatke v zvezi s prenosom pošiljk. Pošiljke, ki vsebujejo narkotike in psihotropične snovi ter eksplozivne, vnetljive, radioaktivne ali druge nevarne snovi, je izvajalec, glede na njihovo naravo in stopnjo nevarnosti, dolžan izročiti pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oziroma izvajalcem javnih služb.

17. člen (odgovornost izvajalca)

1. Izvajalec je odgovoren le za neposredno škodo, ki nastane med prenosom pošiljke, kot posledica:

a.) izgube, poškodbe, kraje ali izropanja,
b.) prekoračitve roka prenosa pošiljke,
c.) neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene storitve.

2. Ne glede na 1. odstavek tega člena, izvajalec ni odgovoren za povzročeno škodo, če dokaže, da:

a.) je bil prenos pošiljke opravljen v skladu s temi Splošnimi pogoji,
b.) je prišlo do primera višje sile ali da je škoda nastala zaradi naravnih nesreč, težav povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere izvajalec oziroma kurir ni imel vpliva,
c.) je škoda nastala zaradi krivde ali malomarnosti pošiljatelja oziroma zaradi vsebine pošiljke,
d.) je uporabnik namenoma zavaroval vsebino pošiljke za višjo vrednost kot je njena dejanska vrednost,
f.) uporabnik ni vložil reklamacije v roku, dogovorjenem v teh Splošnih pogojih,
g.) je nastala zaradi zakonitega ravnanja pristojnih državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
h.) je škoda nastala, ker je bila pošiljka v skladu z zakonom izročena pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oziroma izvajalcem javnih služb.

3. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček. Kot temelj za ugotavljanje škode se upošteva le dejanska in ne čustvena vrednost pošiljke.

18. člen (vložitev reklamacije ter postopek reševanja reklamacij)

Izvajalec izhaja iz domneve, da je pošiljka prejemniku vročena v dobrem stanju in pravočasno, razen če prejemnik takoj ob prevzemu pošiljke ugotovi nasprotno in na to opozori izvajalca oziroma sestavi zapisnik o poškodbah, kraji ali izropanju pošiljke ali prekoračitvi roka za prenos pošiljke (zamudi). Izvajalec je lahko odgovoren za skrite poškodbe na pošiljki (takšne, ki jih ni mogoče opaziti pri izročitvi) le, če ga prejemnik o njih obvesti takoj, ko jih odkrije, vendar najpozneje v 8 dneh po vročitvi. Uporabnik je dolžan, zaradi lažje obravnave odškodninskega zahtevka, izvajalcu omogočiti vpogled v vsebino in embalažo (ovojnino) pošiljke, ki je predmet reklamacije.

Če želi uporabnik uveljavljati odškodnino zaradi izgube, poškodbe, kraje ali izropanja pošiljke, zamude ali iz kakršnegakoli drugega razloga, povezanega s prenosom pošiljke, je dolžan ravnati v skladu s spodaj navedenim pravili, sicer sme izvajalec uporabnikov zahtevek zavrniti:

1. Uporabnik je dolžan vlagati vse reklamacije in ugovore v pisni obliki, na enega od naslednjih načinov:

 • preko navadne pošte, na naslov: Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., Goriška ulica 6, 3000 CELJE
 • preko spletnega obrazca izvajalca: www.kurirske-storitve.com/kontakt
 • po elektronski pošti: info@kurirske-storitve.com

2. Uporabnik je dolžan izvajalca takoj pisno obvestiti o izgubi, poškodbi, kraji, izropanju pošiljke ali zamudi, vendar pa najkasneje v roku 8 dni, od dneva vročitve pošiljke oziroma od dne, ko bi morala biti pošiljka vročena ali dne, ko je uporabnik dejansko izvedel za izgubo, poškodbe ali krajo pošiljke.

3. Če uporabnik ne vloži reklamacije v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine.

4. Pisna reklamacija mora vsebovati vsaj:

 • ime in naziv uporabnika ter odgovorne osebe na strani uporabnika,
 • datum in uro vročitve oziroma sprejema pošiljke ali datum in uro, ko bi pošiljka morala biti vročena,
 • identifikacijske oznake (številka tovornega ali prevoznega lista) pošiljke oziroma natančen opis pošiljke, na katero se reklamacija nanaša,
 • opis škodnega dogodka oziroma razloge za reklamacijo,
 • podpis in žig uporabnika oziroma odgovorne osebe na strani uporabnika.

5. Uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z ustreznimi listinami in izvajalcu posredovati vse potrebne informacije in dokazila o vrednosti pošiljke, o času in kraju dogodka, ter o vsebini pošiljke, poškodbah, manjkih, zamudah, ipd. O nastalem škodnem dogodku mora uporabnik sestaviti ustrezen reklamacijski zapisnik.

6. Izvajalec je dolžan na uporabnikov zahtevek odgovoriti v pisni obliki v roku 15 dni (za prenos pošiljk v notranjem prometu) oziroma v roku 60 dni (za prenos pošiljk v mednarodnem prometu), sicer lahko uporabnik v 15 dneh po preteku tega roka vloži pritožbo na pristojni organ.

7. V postopku reševanja reklamacije lahko izvajalec:

 • reklamaciji ugodi in odloči o višini odškodnine za povzročeno škodo, če jo je uporabnik zahteval,
 • reklamacijo kot neutemeljeno zavrne,
 • reklamacijo kot prepozno vloženo zavrže in o tem obvesti uporabnika.

8. V primeru, da izvajalec delno ali v celoti odobri uporabnikov odškodninski zahtevek, uporabnik jamči, da so se uporabnikovi zavarovalci ali katerekoli tretje osebe, ki so povezane s pošiljko, odrekle vsem pravicam, odškodninam ali olajšavam, do katerih bi lahko bili upravičeni.

19. člen (vložitev ugovora in postopek reševanja ugovorov)

Uporabnik, ki želi izpodbijati odločitev izvajalca v zvezi z dostopom ali izvajanjem storitev prenosa pošiljk, lahko vloži ugovor v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za domnevno izpodbojno odločitev ali ravnanje izvajalca. Če uporabnik ne vloži ugovora v navedenem roku, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine.

Ugovor mora uporabnik vložiti v pisni obliki, na enega od načinov, navedenih v 1. odstavku 18. člena. Na ugovor mora izvajalec odgovoriti v 15 dneh, sicer lahko uporabnik v 15 dneh po preteku tega roka vloži pritožbo na pristojni organ.

1. Pisni ugovor mora vsebovati vsaj:

 • ime in naziv uporabnika ter odgovorne osebe na strani uporabnika,
 • datum in uro dogodka oziroma nastanka domnevno izpodbojne odločitve ali ravnanja,
 • opis dogodka oziroma razloge za ugovor,
 • podpis in žig uporabnika oziroma odgovorne osebe na strani uporabnika.

2. Uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z ustreznimi listinami in izvajalcu posredovati vse potrebne informacije in dokazila o nastanku dogodka oziroma nastanku domnevno izpodbojne odločitve ali ravnanja.

3. V postopku reševanja ugovora lahko izvajalec:

 • ugovoru ugodi in odloči o višini odškodnine, če jo je uporabnik zahteval,
 • ugovor kot neutemeljen zavrne,
 • ugovor kot prepozno vloženo zavrže in o tem obvesti uporabnika.
20. člen (omejitev odgovornosti izvajalca in višina odškodnine)

Izvajalec v skladu s 17. členom teh Splošnih pogojev in na podlagi 3. odstavka 689. člena OZ omejuje svojo odgovornost oziroma jamstvo za kakršnokoli izgubo, krajo, izropanje ali poškodbo pošiljke, in sicer do višine dejanske škode, vendar največ do 200,00 EUR na pošiljko.

Za škodo, ki nastane zaradi neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene storitve prenosa pošiljke ali zaradi prekoračitve roka prenosa pošiljke (zamude), se odgovornost oziroma jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane cene storitve, ki jo je uporabnik plačal za prenos pošiljke.

21. člen (način izplačila odškodnine)

V kolikor izvajalec v postopku reševanja reklamacije uporabniku odobri odškodnino na podlagi njegovega odškodninskega zahtevka, mu je dolžan odškodnino, najkasneje v 30 dneh po zaključku reklamacijskega postopka, nakazati na njegov transakcijski račun, v kolikor se z uporabnikom ne dogovori drugače.

22. člen (začetek veljavnosti Splošnih pogojev)

Splošni pogoji izvajalca začnejo veljati dne 04.05.2020, in so javno dostopni vsem uporabnikom na njegovi spletni strani: http://www.kurirske-storitve.com

V Celju, dne 26.04.2020

Izvajalec:
Tempo-kurirske storitve, Jože Čoper, s.p.
Goriška ulica 6
3000 CELJE

Splošni pogoji podjetja Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., so avtorsko zaščiteni in se ne smejo kopirati, prepisovati ali kakorkoli posredovati naprej, brez pisne privolitve avtorja.