Stran se nalaga... Prosim počakajte!

TEMPO – kurirske storitve

SPLOŠNI POGOJI

TEMPO KURIRSKE STORITVE
JOŽE ČOPER, S.P.

Splošni pogoji poslovanja za izvajanje:

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov prevozov ter kurirskih storitev, način obračunavanja storitev ter postopke reševanja reklamacij in ugovorov. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo za vse vrste storitev firme Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., Goriška ulica 6, 3000 CELJE (v nadaljevanju: »izvajalec«), v zvezi s sprejemom, usmerjanjem, prevozom, vročanjem, skladiščenjem in vsemi ostalimi dejavnostmi, povezanimi s prenosom pošiljk, ne glede na to ali izvajalec opravlja storitve sam ali pa le te prepusti delno oz. v celoti v izvajanje pooblaščenim tretjim osebam. Splošni pogoji ne veljajo za selitvene storitve. Izvajalec si pridržuje pravico do samostojne izbire poslovnih partnerjev, pogodbenih partnerjev, podizvajalcev ali pooblaščenih tretjih oseb za izvajanje kurirskih storitev.
V kolikor posamezne pravice in obveznosti strank niso opredeljene v teh Splošnih pogojih, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: »OZ«, Ur. l. RS, št. 97/2007), in sicer v delu, ki se nanaša na prenos pošiljk (XIII. poglavje), določila Zakona o poštnih storitvah (v nadaljevanju: »ZPSto«, Ur. l. RS, št. 42/2002) ter drugi področni zakoni in mednarodni predpisi.

1. člen (opredelitev pojmov)

1. »kurirske storitve« so storitve prenosa vseh vrst pošiljk od pošiljatelja do prejemnika, praviloma brez vmesnega usmerjanja in prekladanja, za katere so značilni izjemno kratki roki prenosa;
2. »prenos pošiljke« pomeni sprejem, usmerjanje, prevoz in vročitev pošiljke;
3. »izvajalec« je podjetje oz. firma Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., oz. vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za kurirsko dejavnost ali določena tretja oseba, ki ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo ali pa je pooblaščena za izvajanje storitev s strani izvajalca;
4. »kurir« je fizična oseba, ki je pri izvajalcu ali podizvajalcu zaposlena redno ali za določen čas ali pa je z njim v kakšnem drugem pogodbenem razmerju in zanj neposredno opravlja prenos pošiljk;
5. »uporabnik« oziroma »stranka« je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve kot pošiljatelj ali naslovnik in za to izvajalcu plača dogovorjen znesek;
6. »ekspresna dostava pošiljke« je direktna dostava pošiljke od pošiljatelja do prejemnika, kjer se prenos pošiljke opravi v izjemno kratkem času, praviloma brez vmesnih prekladanj in postankov;
7. »pošiljka« je vsak predmet, dokument(i) ali drugo blago, ki je ustrezno zapakirano in naslovljeno (10. člen) in ne presega dogovorjene teže oziroma dimenzij (7. člen) ter ne vsebuje prepovedanih snovi ali predmetov (5. člen);
8. »skupni zajamčen čas« je čas oz. rok, ki prične teči od trenutka oddaje naročila izvajalcu do trenutka, ko izvajalec preda oz. vroči pošiljko prejemniku in se sestoji iz roka za prevzem ter roka za vročitev pošiljke, ki pa oba skupaj ne smeta presegati skupnega zajamčenega časa (11. člen);
9. »rok za prevzem pošiljke«, je okvirni čas v katerem izvajalec prevzame pošiljko (11. člen);
10. »rok za vročitev pošiljke«, je okvirni čas v katerem izvajalec preda oz. vroči pošiljko (11. člen);
11. »stop« predstavlja en prevzem oziroma eno predajo pošiljke uporabniku.

2. člen (uporaba in veljavnost Splošnih pogojev)

Izvajalec posluje, razen v izjemnih primerih in če tako določa posebna zakonodaja, v skladu s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji veljajo tako za izvajalce kot uporabnike, ne glede na to, ali gre za pravne oziroma fizične osebe. Izjemoma se lahko izvajalec z uporabnikom pisno dogovori o uporabi posebnih pogojev poslovanja, vendar morajo biti ti dogovori sprejeti v pisni obliki in ne smejo nasprotovati zakonskim določilom ter predpisom, ki urejajo kurirsko dejavnost.
Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o prenosu pošiljk (v nadaljevanju: »Pogodba«) oz. naročila. Z oddanim naročilom ali podpisom Pogodbe, uporabnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. Izvajalec si pridržuje pravico, da v izrednih primerih odkloni naročilo ali podpis pogodbe in/ali zavrne izpolnitev določenih pogodbenih obveznosti iz pogodbe oz. naročila in jih za nekaj časa zamrzne.
Uporabnik, ki z izvajalcem še ni posloval in z njim nima sklenjene Pogodbe, se je dolžan pred izvedbo storitve seznaniti s Splošnimi pogoji. S predajo pošiljke v prenos izvajalcu ali s prejemom potrdila o prevzemu pošiljke pošiljatelj potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi strinja.

3. člen (vrste storitev)

Izvajalec opravlja naslednje vrste storitev:

1. HITRA POŠTA (EKSPRESNA DOSTAVA POŠILJK)

a.) HITRA POŠTA CELJE (ekspresna dostava – hitra pošta po MO CELJE)

 • »Celje-nujno (1h)« (hitra pošta po mestni občini Celje – max. 1h);
 • »Celje-express (2h)« (hitra pošta po mestni občini Celje – max. 2h) ;
 • »Celje-24/7« (storitve izven rednega delovnega časa: ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, 1-2h);
 • »Celje-pogodbene storitve« (pogodbene storitve na področju MO Celje – pogodbena storitev).

b.) HITRA POŠTA-SLOVENIJA (ekspresna dostava – hitra pošta po Sloveniji)

 • »Slovenija-nujno (3h)« (hitra dostava pošiljk po Sloveniji – max. 3h);
 • »Slovenija-express (6h)« (hitra dostava pošiljk po Sloveniji – max. 6h);
 • »Slovenija-24/7« (storitve izven rednega delovnega časa: ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, 3-6h).

c.) HITRA POŠTA-DRŽAVE EU (ekspresna dostava – hitra pošta po tujini)

 • »EU-nujno (24-48h)« (hitra dostava pošiljk po tujini – max. 48h);
 • »EU-express (48-72h)« (hitra dostava pošiljk po tujini – max. 72h);
 • »EU-24/7« (storitve izven rednega delovnega časa: ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih, 24-48h).

2. PREVOZI (HITRI KOMBI PREVOZI, PREVOZI PALET IN TOVORA, HLADNA VERIGA)

2.1. HITRI KOMBI PREVOZI
a.) HITRI KOMBI PREVOZI – SLOVENIJA (6-24h)

 • »Slovenija-nujni kombi prevoz (6h)« (kombi prevoz po Sloveniji – max. 6h);
 • »Slovenija-ekspresni kombi prevoz (24h)« (kombi prevoz po Sloveniji – max. 24h).

b.) HITRI KOMBI PREVOZI – DRŽAVE EU (2-5 dni)

 • »Države EU-nujni kombi prevoz (2 dni)« (kombi prevoz v ali iz EU – max. 2 dni);
 • »Države EU-ekspresni kombi prevoz (5 dni)« (kombi prevoz v ali iz EU – max. 5 dni);

2.2. PREVOZI PALET IN TOVORNEGA BLAGA
a.) PREVOZ PALET IN TOVORNEGA BLAGA – SLOVENIJA (6-24h)

 • »Slovenija-nujni prevoz palet (6h)« (prevoz palet ali tovora s kombijem po Sloveniji – max. 6h);
 • »Slovenija-ekspresni prevoz palet (24h)« (prevoz palet ali tovora s kombijem po Sloveniji – max. 24h).

b.) PREVOZ PALET IN TOVORNEGA BLAGA – DRŽAVE EU (2-5 dni)

 • »Države EU-nujni prevoz palet (2 dni)« (prevoz palet ali tovora s kombijem v ali iz EU – max. 2 dni);
 • »Države EU-ekspresni kombi prevoz (5 dni)« (prevoz palet ali tovora s kombijem v ali iz EU – max. 5 dni).

2.3. PREVOZI V OKVIRU HLADNE VERIGE (FRIGO PREVOZI)
a.) PREVOZ V OKVIRU HLADNE VERIGE – SLOVENIJA (3-6h)

 • »Slovenija-nujni frigo prevoz (3h)« (prevoz blaga v okviru hladne verige po Sloveniji – max. 3h);
 • »Slovenija-ekspresni frigo prevoz (6h)« (prevoz blaga v okviru hladne verige po Sloveniji – max. 6h).

b.) PREVOZ V OKVIRU HLADNE VERIGE – DRŽAVE EU (1-2 dni)

 • »Države EU-nujni frigo prevoz (1 dan)« (prevoz blaga v okviru hladne verige v ali iz EU – max. 1 dan);
 • »Države EU-ekspresni frigo prevoz (2 dni)« (prevoz blaga v okviru hladne verige v ali iz EU – max. 2 dni).

3. KURIRSKE STORITVE

a.) KURIRSKE STORITVE ZA PODJETJA

 • »Nujne kurirske storitve za podjetja« (po mestni občin Celje – max. 1h, po Sloveniji – max. 3h);
 • »Ekspresne kurirske storitve za podjetja« (po mestni občini Celje – max. 2h, po Sloveniji – max. 6h);
 • »Kurirske storitve 24/7 za podjetja« (po mestni občini Celje v 1-2h, po Sloveniji v 3-6h).

b.) KURIRSKE STORITVE ZA POSAMEZNIKE

 • »Nujne kurirske storitve za posameznike« (po mestni občin Celje – max. 1h, po Sloveniji – max. 3h);
 • »Ekspresne kurirske storitve za posameznike« (po mestni občini Celje – max. 2h, po Sloveniji – max. 6h);
 • »Kurirske storitve 24/7 za posameznike« (po mestni občini Celje v 1-2h, po Sloveniji v 3-6h).

c.) OSEBNO VROČANJE POŠILJK

 • »Osebno vročanje – nujno« (po mestni občin Celje – max. 1h, po Sloveniji – max. 3h);
 • »Osebno vročanje – express« (po mestni občini Celje – max. 2h, po Sloveniji – max. 6h);
 • »Osebno vročanje – 24/7« (po mestni občini Celje v 1-2h, po Sloveniji v 3-6h)
 • »Osebno vročanje – pogodbene storitve« (po pogodbi).

d.) OSEBNI KURIR

 • »Osebni kurir – nujno« (po mestni občin Celje – max. 1h, po Sloveniji – max. 3h);
 • »Osebni kurir – express« (po mestni občini Celje – max. 2h, po Sloveniji – max. 6h);
 • »Osebni kurir – 24/7« (po mestni občini Celje v 1-2h, po Sloveniji v 3-6h);
 • »Osebni kurir – pogodbene storitve« (po pogodbi).
4. člen (značilnosti in opis storitev)

1. Hitra pošta (ekspresna dostava pošiljk) so praviloma storitve na klic. Za te storitve je značilno, da se prenos pošiljke opravi direktno, od pošiljatelja do prejemnika, praviloma brez vmesnih prekladanj in postankov. Za tovrstne storitve so značilni izjemno kratki roki prenosa in zelo velika stopnja zanesljivosti. Za storitve z oznako »express« veljajo podobne značilnosti kot za storitve »nujno« vendar s to razliko, da so roki prenosa pošiljk daljši in cene storitev nižje. Pogodbene storitve so storitve, kjer se izvajalec in uporabnik vnaprej dogovorita o načinu izvajanja storitev ter o ceni storitve. Teža pošiljke v okviru storitev hitre pošte je praviloma omejena na 50 kg oz. 1 euro paleto. Za pošiljke težje od 50 kg se lahko obračuna dodatek na težo, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk in delovni čas sta razvidna iz tabele (11. člen).
2. Prevozne storitve so storitve prevozov s kombi vozili ter s posebej prirejenimi vozili za prevoze v okviru hladne verige – hladilniki, tako po Sloveniji kot tujini. Tudi prevozne storitve so praviloma storitve na klic in jih podobno kot storitve hitre pošte delimo na nujne in ekspresne. Teža pošiljke v okviru prevoznih storitev je praviloma omejena na 500 kg oz. 1 euro paleto. Za pošiljke težje od 500 kg ali večje število palet se lahko obračuna dodatek na težo, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk so razvidni iz tabele (11. člen).
3. Kurirske storitve so storitve, ki jih izvajalec opravlja tako za podjetja, organizacije, kot posameznike. Lahko gre za pogodbene ali enkratne storitve. Po času izvedbe se delijo na nujne, ekspresne in storitve izven rednega delovnega časa (24/7). Osebno vročanje je storitev pri kateri se je prejemnik pošiljke dolžan identificirati z veljavnim osebnim dokumentom s sliko (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje), če pošiljatelj tako zahteva in prejemnik v to privoli. Pri osebnem vročanju je pošiljatelj izvajalcu dolžan priskrbeti telefonsko številko prejemnika. Osebni kurir je storitev, kjer je mogoče redno ali zgolj začasno najeti kurirja. Pri kurirskih storitvah je teža pošiljke praviloma omejena na 50 kg. Za pošiljke težje od 50 kg se lahko obračuna dodatek na težo, skladno s vsakokratnim cenikom izvajalca. Roki prenosa pošiljk in delovni čas sta razvidna iz tabele (11. člen).

5. člen (prepovedana vsebina pošiljk in odgovornost za nastalo škodo)

Izvajalec sme sprejeti v prenos pošiljko z kakršnokoli vsebino, razen tisto, ki jo je skladno z zakonodajo in temi Splošnimi pogoji, prepovedano pošiljati, in sicer:

 • blago, ki je zaradi svoje narave nagnjeno k uničenju,
 • posmrtni ostanki in žive živali,
 • blago v vrečah, vrečkah in razsuti tovor,
 • blago z visoko vrednostjo, dragocene kovine, slike in ostala umetniška dela,
 • antikvitete, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo,
 • nakit, krzno, denar in kovanci,
 • strelno orožje in strelivo, hladno ter kakršnokoli drugo orožje,
 • pošiljke, iz katerih visijo ali štrlijo dolgi, ostri deli,
 • lahko lomljivo blago in ostale vrste blaga, ki jih je potrebno skladno s posebno zakonodajo in predpisi prenašati po posebnih prevoznih pogojih,
 • narkotiki (mamila) in psihotropične snovi,
 • eksplozivne, vnetljive, strupene, radioaktivne ali druge nevarne snovi,
 • druge snovi oziroma predmeti, katerih pošiljanje je prepovedano na podlagi zakona.

Če izvajalec med sprejemom pošiljke ugotovi, da pošiljka vsebuje katero od zgoraj navedenih snovi ali predmetov, je dolžan takšno pošiljko nemudoma zavrniti, če pa to ugotovi šele po sprejemu, je dolžan postopati v skladu z zakonodajo in predpisi, ter po potrebi in glede na naravo ter stopnjo nevarnosti le to izročiti pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oz. izvajalcem javnih služb.
Če pošiljatelj pred predajo pošiljke ne seznani izvajalca, da pošiljka vsebuje zgoraj navedene nevarne snovi ali predmete in nastane med prenosom pošiljke določena škoda, nosi vso odgovornost za nastalo škodo izključno pošiljatelj.

6. člen(pogoji za sprejem oziroma prenos pošiljk in omejitev odgovornosti izvajalca)

Izvajalec je dolžan zavrniti pošiljko, če so pomanjkljivosti v njenem pakiranju take, da lahko spravijo v nevarnost ljudi ali dobrine ali povzročijo kakršnokoli škodo. Prav tako sme izvajalec sprejem pošiljke zavrniti, če ugotovi, da pošiljka vsebuje nevarne snovi oziroma predmete ali če pošiljka vsebuje snovi, ki se smejo prenašati le pod posebnimi prevoznimi pogoji ali če pošiljka ni opremljena v skladu s temi Splošnimi pogoji. Izvajalec prevzema odgovornost samo za ustrezno pakirane in točno naslovljene pošiljke.
Izvajalec je dolžan obveščati pošiljatelja o vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na prenos pošiljke, ter ravnati po njegovih navodilih vendar pa se ni dolžan ravnati po pošiljateljevih navodilih, če bi njihova izpolnitev lahko spravila v nevarnost ljudi ali dobrine.
Za morebitne zamude, ki lahko nastanejo zaradi napačno posredovanih podatkov s strani pošiljatelja ali nepopolnih oziroma manjkajočih dokumentov, nosi vso odgovornost pošiljatelj ali oseba, ki je takšne podatke oz. dokumente posredovala. Če so izvajalcu pri tem nastali dodatni stroški ali škoda, mu jo je uporabnik oziroma pošiljatelj dolžan povrniti.
Izvajalec sme omejiti oz. začasno prekiniti opravljanje kurirskih storitev, v kolikor je to nujno potrebno zaradi:

 • višje sile, naravnih nesreč ali ukrepov oblasti,
 • težav, povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, ipd.),
 • vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin,
 • vzrokov in dejanj, ki so na strani uporabnika,
 • drugih okoliščin na katere izvajalec nima vpliva.

O omejenem oziroma prekinjenem opravljanju storitve je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti prizadeto stranko.

7. člen (teža in dimenzije pošiljk)

Teža posamezne pošiljke v okviru storitev hitre pošte, kurirskih storitev in prevozov v okviru hladne verige praviloma ne sme presegati 50 kg, na področju kombi prevozov pa teža pošiljke načeloma ne sme biti večja kot 500 kg. Dolžina najdaljše stranice pošiljke v okviru hitre pošte, kurirskih storitev in prevozov v okviru hladne verige načeloma ne sme presegati 150 cm, na področju kombi prevozov pa ne 300 cm. V kolikor teža oziroma dimenzije pošiljke presegajo zgoraj navedene okvirje, je uporabnik dolžan izvajalca na to izrecno opozoriti. Izvajalec sme na podlagi cenika uporabniku zaračunati dodatek na težo ali velikost pošiljke.

8. člen (zavarovanje pošiljk)

Med prenosom pošiljke je izvajalec odgovoren za morebitno izgubo ali poškodbe na pošiljki. Odgovornost ne vključuje posledičnih izgub, kot je izguba dobička. Transportno zavarovanje oz. zavarovanje blaga na prevozu (cargo zavarovanje) ni vključeno v ceno storitev. Lahko pa izvajalec na pisno zahtevo uporabnika v njegovem imenu in na njegov račun sklene zavarovanje. Če uporabnik ali v njegovem imenu izvajalec ne sklene transportnega zavarovanja, izvajalec v primeru izgube ali poškodovane pošiljke po zakoniti odgovornosti povrne uporabniku znesek vrednosti blaga vendar največ 200,00 EUR na pošiljko. Vrednost blaga se določi kot nabavna cena, za rabljeno blago kot trenutna vrednost, za blago, odposlano po dražbi, pa kot dražbena cena, in sicer glede na to, kateri znesek je v posameznem primeru najnižji. Izvajalec ima sklenjeno zavarovanje za prevozniško odgovornost.

9. člen (naročila in podpora uporabnikom)

Uporabnik lahko odda naročilo za prenos pošiljke vsak delavnik, med 07.00 in 17.00 uro. Za nujna naročila je izvajalec na voljo uporabnikom 24 ur dnevno, vse dni v letu. Naročila je mogoče oddati na naslednje načine:

 • po elektronski pošti: info@kurirske-storitve.com
 • preko spletnega obrazca izvajalca na: www.kurirske-storitve.com
 • preko telefonske številke: +386 (0)31 333 971

Naročilo mora vsebovati vse bistvene podatke, pomembne za uspešen prenos pošiljke, in sicer:

 • podatke o pošiljki (dimenzije, teža, količina, kratek opis pošiljke, posebne zahteve, dodatne storitve),
 • podatke o pošiljatelju (točen naziv, naslov, poštna številka, kraj ter željen datum in ura prevzema),
 • podatke o prejemniku (točen naziv, naslov, poštna številka, kraj ter željen datum in ura predaje),
 • kontaktno osebo na pošiljateljevi ter prejemnikovi strani in njeno telefonsko številko,
 • podatke o plačniku storitve (točen naziv ter naslov podjetja ali fizične osebe, davčna številka).

Izvajalec zagotavlja uporabnikom celovito informacijsko podporo ter nudi vse bistvene informacije v zvezi s prenosom pošiljk, in sicer vsak delavnik med 07.00 in 17.00 uro, za prenos nujnih pošiljk pa 24 ur dnevno, vse dni v letu.

10. člen (priprava pošiljke)

Pošiljatelj je dolžan zapakirati pošiljko na skrben in strokoven način. Embalaža mora biti ustrezne velikosti in kvalitete, izdelana mora biti iz trdnega in odpornega materiala ter nepoškodovana. Pošiljatelj je dolžan poskrbeti za takšno notranjo zaščito vsebine pošiljke, da izvajalec pri normalnem ravnanju z njo ne more poškodovati ljudi, pošiljk, naprav ali objektov. Vsebina pošiljke mora biti ustrezno zaščitena. Praznine znotraj embalaže je potrebno zapolniti z zapolnitvenim materialom. Pošiljke s tehničnim blagom morajo biti zapakirane v originalno embalažo. Pošiljke s plastenkami, pločevinkami in podobnim blagom je potrebno dodatno zaščititi z vseh strani. Tiskovine (revije, publikacije, ipd.) morajo biti pakirane tako, da med prenosom pošiljke ne pride do premikanja, poškodovanja ali razpadanja paketa. Priporočljivo je, da se paket s tiskovinami ovije, preveže ter obloži tudi na dnu, ob straneh ter na vrhu, ter po potrebi tudi polepi z lepilnim trakom po robovih in v različnih smereh. Zvitke preprog, tekstila ali papirja se pakira v tulce. Zvitek se lahko pred tem ovije še v plastični ovoj (z zračnimi mehurčki). Za zapiranje pošiljk z označeno vrednostjo se uporabljajo varnostne nalepke, lepilni trak ali druga učinkovita zapiralna sredstva. Pošiljatelj, ki je pravna oseba, mora na takšno pošiljko odtisniti štampiljko ali faksimile podpisa ali jo kako drugače overiti, fizična oseba pa se mora na takšno pošiljko podpisati. Deli odtisa oziroma podpisa morajo biti vidni na varnostni nalepki ali lepilnem traku in ovitku. Če pošiljke ni mogoče ustrezno zapakirati, jo je potrebno zaščititi z ovojnim materialom, zaščitnimi ploščami, zaščitno podlogo, ali na kakršenkoli drug ustrezen način. Oznaka »LOMLJIVO«, ne razbremenjuje pošiljatelja od odgovornosti, da primerno zaščiti in zavaruje vsebino pošiljke, saj zgolj oznaka ne obvaruje vsebine pošiljke pred poškodbami. Paketna pošiljka mora biti popolnoma zaprta z vseh strani in zlepljena z lepilnim trakom, po možnosti takšnim, ki nosi logotip pošiljatelja. V primeru, da izvajalec opazi pomanjkljivosti pri pakiranju, mora na to opozoriti pošiljatelja, ki je pomanjkljivosti dolžan v razumnem roku odpraviti.
Pošiljatelj je dolžan vsako pošiljko opremiti tako, da so iz pošiljke jasno razvidni podatki o pošiljatelju ter prejemniku (točen naziv ter naslov podjetja ali fizične osebe, poštna številka in kraj, telefonska številka in kontaktna oseba). Napisi, prevozna potrdila, nalepke in ostale označbe morajo biti nameščene na vidnih in dovolj velikih oz. največjih površinah pošiljke. Stara prevozna potrdila, nalepke in ostale označbe je potrebno odstraniti. V primeru napačnih podatkov bo izvajalec skupaj s pošiljateljem poskusil odpravi morebitne napake.

11. člen (sprejem – prevzem pošiljke)

Prevzem pošiljke se praviloma opravi na naslovu pošiljatelja ali na drugem dogovorjenem naslovu, ob dogovorjeni uri oziroma v roku za prevzem pošiljke. Roki za prevzem pošiljke se med seboj razlikujejo in so odvisni od izbrane vrste storitve (glej tabelo). V kolikor je to potrebno, je pošiljatelj oz. prejemnik dolžan izvajalcu oziroma kurirju zagotoviti pomoč pri prenosu oziroma nakladanju pošiljke na vozilo. Na zahtevo pošiljatelja izda izvajalec oziroma kurir pošiljatelju potrdilo o prevzemu pošiljke. Po opravljenem prevzemu sme izvajalec opraviti tehtanje in štetje pošiljk. Pošiljke, ki ne ustrezajo Splošnim pogojem, lahko izvajalec oziroma kurir ob prevzemu zavrne.

Pri prevzemu pošiljk so možna, zaradi višje sile, ukrepov oblasti, naravnih nesreč, težav povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere izvajalec oz. kurir nima vpliva, določena odstopanja od zajamčenih rokov. V takšnih primerih je izvajalec oziroma kurir dolžan nemudoma obvestiti uporabnika in nato storitev opraviti takoj, ko je to mogoče oziroma čim prej.

cenik hitra pošta

12. člen (prevoz pošiljke)

Izvajalec je dolžan opraviti prevoz pošiljke na način, ki najbolj ustreza interesom uporabnika in ni v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugo področno zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji ter temi Splošnimi pogoji.

13. člen (vročanje – predaja pošiljke)

Izvajalec je odgovoren za pravilno in pravočasno vročitev oz. predajo pošiljke. Način vročanja pošiljk je odvisen od zahtevnosti storitve ter posebnih zahtev in želja uporabnikov. Predaja pošiljke se praviloma opravi na naslovu prejemnika ali na drugem dogovorjenem naslovu ter v dogovorjenem roku ali uri. Roki za vročanje pošiljk se med seboj razlikujejo in so odvisni od izbrane storitve (11. člen). Šteje se, da je vročitev oziroma predaja pošiljke uspešno izvedena takrat, ko izvajalec pošiljko nepoškodovano (v enakem stanju kot jo je prejel) preda prejemniku, na dogovorjenem naslovu in v dogovorjenem roku, ki je znotraj skupnega zajamčenega časa. Vročanje odkupne pošiljke je opravljeno takrat, ko prejemnik s svojim podpisom potrdi prevzem odkupne pošiljke in izvajalcu preda zahtevano odkupnino. Pred tem prejemnik nima pravice pregledati vsebine pošiljke, niti mu ta ne more biti vročena. Če prejemnik ne želi prevzeti odkupne pošiljke ali izvajalcu ne preda zahtevane odkupnine, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti pošiljatelja in od njega zahtevati nadaljnja navodila. Če pošiljatelj izvajalcu ne da nemudoma navodil za nadaljnje ravnanje in ne prevzame morebitnih dodatnih stroškov, lahko izvajalec takšno pošiljko vrne in pošiljatelju zaračuna prenos pošiljke, kakor da je storitev opravil, ali pa jo, po pravilih o prodaji dolgovane stvari in v skladu z OZ, proda in z dobljeno kupnino poplača svoje terjatve, morebitno razliko pa vrne pošiljatelju.
Za prejemnika štejejo osebe, na katere je pošiljka naslovljena (naslovnik), osebe, ki so v podjetjih pooblaščene za prevzem pošiljk (tajnica, skladiščnik, receptor, ipd.) in osebe, za katere se lahko sklepa, da so pooblaščene za prevzem pošiljk (sodelavci, družinski člani, sorodniki, sosedje, ipd.). Ko gre za osebno vročitev se je prejemnik ob prevzemu pošiljke dolžan identificirati z osebnim dokumentom. Prejemnik se mora ob prevzemu pošiljke podpisati (s tiskanimi črkami in podpisom) na povratnico, dobavnico, prevozno potrdilo ali na ekran mobilnega terminala in po potrebi prevzem potrditi tudi s štampiljko (pravna oseba).
Prejemnik ima pravico zahtevati, da se z zapisnikom ugotovi istovetnost pošiljke in če mu je izvajalec predal pošiljko nepoškodovano. Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, če prejemnik prevzame pošiljko brez ugovora in če se pred prevzemom pošiljke z zapisnikom ne ugotovijo poškodbe ali pomanjkljivosti na pošiljki. Vendar pa je izvajalec lahko odgovoren za poškodbe na pošiljki, če poškodb ni bilo mogoče opaziti med predajo in če ga je prejemnik o njih obvestil takoj, vendar pa najpozneje v 8 dneh po predaji oziroma prevzemu pošiljke.
Če prejemnika ni mogoče obvestiti o prispetju pošiljke, če je le ta noče sprejeti ali se v primeru osebne vročitve ne želi identificirati z osebnim dokumentom in sploh če mu pošiljke ni mogoče izročiti ali če prejemnik izvajalcu ne izroči dogovorjene odkupnine, plačila za opravljeno storitev ali drugih vsot, ki bremenijo pošiljko, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti pošiljatelja, zahtevati od njega nadaljnja navodila in na njegov račun ukreniti vse potrebno za hrambo stvari. Če pošiljatelj izvajalcu ne da nemudoma navodil za nadaljnje ravnanje in ne prevzame morebitnih dodatnih stroškov, lahko izvajalec takšno pošiljko vrne in pošiljatelju zaračuna prenos pošiljke, kakor da je storitev opravil ali pa jo, po pravilih o prodaji dolgovane stvari in v skladu z OZ proda in z dobljeno kupnino poplača svoje terjatve, morebitno razliko pa vrne pošiljatelju.
Pri predaji pošiljk so možna, zaradi višje sile, ukrepov oblasti, naravnih nesreč, težav povezanih s prometom (prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva, določena odstopanja od zajamčenih rokov. V takšnih primerih je izvajalec oz. kurir dolžan nemudoma obvestiti uporabnika in nato storitev opraviti takoj, ko je to mogoče oziroma čim prej.

14. člen (cene in načini obračunavanja storitev)

Izvajalec lahko storitve obračunava na podlagi sklenjene pogodbe, skladno z dogovorom ali na podlagi oddane ponudbe oz. povpraševanja. Izvajalec sme uporabniku zaračunati dodatne storitve (kilometrina, dodaten prevzem ali predaja) ali dodatke (na težo, na odkupno pošiljko, cestnino, ipd.), v kolikor je z uporabnikom tako dogovorjeno ali če so izvajalcu, zaradi npr. naknadne spremembe naslova, večje teže ali dimenzije pošiljke, preklica storitve ali drugih okoliščin, pri opravljanju storitve nastali dodatni stroški.
Osnova za obračun storitev hitre pošte, prevozov in kurirskih storitev je število STOPOV (prevzemov in predaj pošiljk) ter KILOMETRINA. STOP predstavlja en prevzem ali eno predajo pošiljke. Kilometrina se obračunava na relaciji: izvajalec – pošiljatelj – prejemnik-i.

15. člen (zaračunavanje storitev in načini plačila)

Izvajalec sme uporabniku zaračunati storitev pred ali po opravljenem prenosu pošiljke. Uporabnik lahko opravljeno storitev plača v gotovini ali preko transakcijskega računa izvajalca. Plačila v gotovini se lahko izvedejo ob sprejemu ali vročitvi pošiljke. Praviloma se opravijo neposredno preko kurirja, ki izvede prenos pošiljke, izjemoma in v kolikor je tako dogovorjeno pa tudi v poslovnih prostorih izvajalca. V kolikor se gotovinsko plačilo izvede, je kurir oziroma izvajalec dolžan uporabniku posredovati kopijo potrdila, kot dokazilo o opravljenem plačilu storitve prenosa pošiljke in/ali plačani odkupnini. Iz potrdila mora biti, poleg podatka, da je storitev in/ali odkupnina plačana v gotovini, jasno razvidna tudi cena storitve prenosa pošiljke in/ali višina odkupnine. Plačila preko transakcijskega računa izvajalca se izvedejo praviloma po opravljeni storitvi, v kolikor se izvajalec in uporabnik ne dogovorita drugače.
Izvajalec je dolžan za vsako opravljeno storitev izdati uporabniku račun. Uporabnik je dolžan izvajalcu opravljeno storitev plačati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način, razen če je bilo plačilo predhodno že izvedeno v gotovini in je to iz potrdila oziroma računa jasno razvidno. Rok za plačilo računa za nepogodbene stranke znaša 8 dni od datuma izdaje računa. V kolikor ima izvajalec z uporabnikom sklenjeno Pogodbo, se pa rok za plačilo računa določi v Pogodbi. V primeru, da uporabnik računa ne poravna pravočasno, si izvajalec, skladno z 378. členom OZ, pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti. Izvajalec ima, zaradi zavarovanja plačila za opravljen prenos pošiljk in povračila stroškov povezanih s prenosom le teh, na vseh pošiljkah, ki so mu s strani uporabnika zaupane v prenos, zastavno pravico.
V primeru, da izvajalec stori vse, kar je v njegovi moči, da bi uspešno prenesel pošiljko, pa bodisi sprejem, prevoz ali vročitev pošiljke ni možna zaradi dejavnikov na strani uporabnika, dejanj tretje osebe ali zaradi višje sile, lahko izvajalec storitev zavezancu zaračuna, kot da bi bila ta v resnici opravljena. Enako velja tudi v primeru, če izvajalec zaradi zgoraj navedenih dejavnikov pošiljke ne prenese na način ali v roku, ki je z uporabnikom predhodno dogovorjen.
Izvajalec in uporabnik se lahko dogovorita za popust na določeno storitev ali vrednost.

16. člen (varstvo osebnih podatkov in tajnost pošiljk)

1. Izvajalec sme zbirati, obdelovati in posredovati osebne podatke uporabnikov, če so ti podatki sestavni del naslova pošiljke, če te podatke potrebuje za izvajanje storitev prenosa pošiljk oziroma če jih potrebuje za svoje trženje ali raziskave tržišča. Izvajalec je dolžan vse podatke obdelovati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter skladno s Politiko varovanja osebnih podatkov izvajalca (upravljavca), ki jo mogoče najti na spletni strani izvajalca: www.kurirske-storitve.com in je sestavni del teh Pogojev.

2. Izvajalec se zavezuje, da:
a.) bo varoval tajnost pošiljk in da ne bo pridobival informacij o vsebini prenesenih pošiljk oziroma da bo pridobival informacije le v takem obsegu in za toliko časa, kot je to nujno potrebno za izvajanje storitev prenosa pošiljk,
b.) zaprtih pošiljk ne bo odpiral, razen v izjemnih primerih, navedenih v 3. odstavku tega člena,
c.) podatkov, ki jih pridobi pri opravljanju in po opravljenih storitvah prenosa pošiljk ne bo posredoval drugim osebam, razen pošiljatelju, naslovniku, pooblaščenim tretjim osebam in pristojnim organizacijam oziroma izvajalcem javnih pooblastil, navedenim v 5. odstavku tega člena,
d.) bo pošiljke zaradi preverjanja vsebine predal samo pristojnim organizacijam oziroma izvajalcem javnih pooblastil, navedenim v 5. odstavku tega člena.

3. Izvajalec sme izjemoma odpreti zaprto pošiljko, če:
a.) je embalaža pošiljke v tolikšni meri poškodovana, da brez ponovnega pakiranja, predaja oziroma vročanje vsebine pošiljke nebi bilo več mogoče,
b.) obstaja nevarnost ali utemeljen sum, da pošiljka vsebuje nevarne snovi, mamila ali predmete, katere je, v skladu s 5. členom teh Splošnih pogojev, prepovedano pošiljati,
c.) je to nujno potrebno zaradi pridobivanja podatkov, ki so potrebni za nemoteno vročanje pošiljke,
d.) namerava, zaradi neporavnanih obveznosti uporabnika, prodati vsebino pošiljke na podlagi zastavne pravice.

4. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne organizacijsko tehnične ukrepe za varovanje tajnosti pošiljk. O odpiranju in ugotavljanju stanja ter vsebine pošiljk na podlagi 3. odstavka tega člena, sestavi izvajalec ustrezen zapisnik. Izvajalec je dolžan, zaradi zagotavljanja zakonitega in neodvisnega nadzora, voditi evidenco posegov v vsebino pošiljk.

5. Izvajalec je v primeru uvedbe ali poteka kazenskega postopka ali zaradi varnosti države dolžan pristojnemu organu, na podlagi odredbe sodišča, omogočiti dostop do vsebine pošiljk ter sporočiti vse podatke v zvezi s prenosom pošiljk. Pošiljke, ki vsebujejo narkotike in psihotropične snovi ter eksplozivne, vnetljive, radioaktivne ali druge nevarne snovi, je izvajalec, glede na njihovo naravo in stopnjo nevarnosti, dolžan izročiti pristojnim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oziroma izvajalcem javnih služb.

17. člen (odgovornost izvajalca)

1. Izvajalec je odgovoren le za neposredno škodo, ki nastane med prenosom pošiljke, kot posledica:
a.) izgube, poškodbe, kraje ali izropanja,
b.) prekoračitve roka prenosa pošiljke,
c.) neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene storitve.

2. Ne glede na 1. odstavek tega člena, izvajalec ni odgovoren za povzročeno škodo, če dokaže, da:
a.) je bil prenos pošiljke opravljen v skladu s temi Splošnimi pogoji,
b.) je prišlo do primera višje sile ali da je škoda nastala zaradi naravnih nesreč, težav povezanih s prometom
(prometne nesreče, prometne konice, zapore cest, delo na cesti, ipd.), vremenskih ali drugih nepredvidljivih
okoliščin, na katere izvajalec oziroma kurir ni imel vpliva,
c.) je škoda nastala zaradi krivde ali malomarnosti pošiljatelja oziroma zaradi vsebine pošiljke,
d.) je uporabnik namenoma zavaroval vsebino pošiljke za višjo vrednost kot je njena dejanska vrednost,
f.) uporabnik ni vložil reklamacije v roku, dogovorjenem v teh Splošnih pogojih,
g.) je nastala zaradi zakonitega ravnanja pristojnih državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
h.) je škoda nastala, ker je bila pošiljka v skladu z zakonom izročena pristojnim državnim organom, nosilcem javnih
pooblastil oziroma izvajalcem javnih služb.

3. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček. Kot temelj za ugotavljanje škode se upošteva le dejanska in ne čustvena vrednost pošiljke.

18. člen (vložitev reklamacije ter postopek reševanja reklamacij)

Izvajalec izhaja iz domneve, da je pošiljka prejemniku vročena v dobrem stanju in pravočasno, razen če prejemnik takoj ob prevzemu pošiljke ugotovi nasprotno in na to opozori izvajalca oziroma sestavi zapisnik o poškodbah, kraji ali izropanju pošiljke ali prekoračitvi roka za prenos pošiljke (zamudi). Izvajalec je lahko odgovoren za skrite poškodbe na pošiljki (takšne, ki jih ni mogoče opaziti pri izročitvi) le, če ga prejemnik o njih obvesti takoj, ko jih odkrije, vendar najpozneje v 8 dneh po vročitvi. Uporabnik je dolžan, zaradi lažje obravnave odškodninskega zahtevka, izvajalcu omogočiti vpogled v vsebino in embalažo (ovojnino) pošiljke, ki je predmet reklamacije.
Če želi uporabnik uveljavljati odškodnino zaradi izgube, poškodbe, kraje ali izropanja pošiljke, zamude ali iz kakršnegakoli drugega razloga, povezanega s prenosom pošiljke, je dolžan ravnati v skladu s spodaj navedenim pravili, sicer sme izvajalec uporabnikov zahtevek zavrniti:

1. Uporabnik je dolžan vlagati vse reklamacije in ugovore v pisni obliki, na enega od naslednjih načinov:

 • preko navadne pošte, na naslov: Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., Goriška ulica 6, 3000 CELJE
 • preko spletnega obrazca izvajalca: www.kurirske-storitve.com/kontakt
 • preko telefaksa: +386 059 227 786
 • po elektronski pošti: info@kurirske-storitve.com

2. Uporabnik je dolžan izvajalca takoj pisno obvestiti o izgubi, poškodbi, kraji, izropanju pošiljke ali zamudi, vendar pa najkasneje v roku 8 dni, od dneva vročitve pošiljke oziroma od dne, ko bi morala biti pošiljka vročena ali dne, ko je uporabnik dejansko izvedel za izgubo, poškodbe ali krajo pošiljke.
3. Če uporabnik ne vloži reklamacije v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine.
4. Pisna reklamacija mora vsebovati vsaj:

 • ime in naziv uporabnika ter odgovorne osebe na strani uporabnika,
 • datum in uro vročitve oziroma sprejema pošiljke ali datum in uro, ko bi pošiljka morala biti vročena,
 • identifikacijske oznake (številka tovornega ali prevoznega lista) pošiljke oziroma natančen opis pošiljke, na katero se reklamacija nanaša,
 • opis škodnega dogodka oziroma razloge za reklamacijo,
 • podpis in žig uporabnika oziroma odgovorne osebe na strani uporabnika.

5. Uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z ustreznimi listinami in izvajalcu posredovati vse potrebne informacije in dokazila o vrednosti pošiljke, o času in kraju dogodka, ter o vsebini pošiljke, poškodbah, manjkih, zamudah, ipd. O nastalem škodnem dogodku mora uporabnik sestaviti ustrezen reklamacijski zapisnik.
6. Izvajalec je dolžan na uporabnikov zahtevek odgovoriti v pisni obliki v roku 15 dni (za prenos pošiljk v notranjem prometu) oziroma v roku 60 dni (za prenos pošiljk v mednarodnem prometu), sicer lahko uporabnik v 15 dneh po preteku tega roka vloži pritožbo na pristojni organ.
7. V postopku reševanja reklamacije lahko izvajalec:

 • reklamaciji ugodi in odloči o višini odškodnine za povzročeno škodo, če jo je uporabnik zahteval,
 • reklamacijo kot neutemeljeno zavrne,
 • reklamacijo kot prepozno vloženo zavrže in o tem obvesti uporabnika.

8. V primeru, da izvajalec delno ali v celoti odobri uporabnikov odškodninski zahtevek, uporabnik jamči, da so se uporabnikovi zavarovalci ali katerekoli tretje osebe, ki so povezane s pošiljko, odrekle vsem pravicam, odškodninam ali olajšavam, do katerih bi lahko bili upravičeni.

19. člen (vložitev ugovora in postopek reševanja ugovorov)

Uporabnik, ki želi izpodbijati odločitev izvajalca v zvezi z dostopom ali izvajanjem storitev prenosa pošiljk, lahko vloži ugovor v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za domnevno izpodbojno odločitev ali ravnanje izvajalca. Če uporabnik ne vloži ugovora v navedenem roku, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine.
Ugovor mora uporabnik vložiti v pisni obliki, na enega od načinov, navedenih v 1. odstavku 18. člena. Na ugovor mora izvajalec odgovoriti v 15 dneh, sicer lahko uporabnik v 15 dneh po preteku tega roka vloži pritožbo na pristojni organ.

1. Pisni ugovor mora vsebovati vsaj:

 • ime in naziv uporabnika ter odgovorne osebe na strani uporabnika,
 • datum in uro dogodka oziroma nastanka domnevno izpodbojne odločitve ali ravnanja,
 • opis dogodka oziroma razloge za ugovor,
 • podpis in žig uporabnika oziroma odgovorne osebe na strani uporabnika.

2. Uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z ustreznimi listinami in izvajalcu posredovati vse potrebne informacije in dokazila o nastanku dogodka oziroma nastanku domnevno izpodbojne odločitve ali ravnanja.
3. V postopku reševanja ugovora lahko izvajalec:

 • ugovoru ugodi in odloči o višini odškodnine, če jo je uporabnik zahteval,
 • ugovor kot neutemeljen zavrne,
 • ugovor kot prepozno vloženo zavrže in o tem obvesti uporabnika.
20. člen (omejitev odgovornost izvajalca in višina odškodnine)

Izvajalec v skladu s 17. členom teh Splošnih pogojev in na podlagi 3. odstavka 689. člena OZ omejuje svojo odgovornost oziroma jamstvo za kakršnokoli izgubo, krajo, izropanje ali poškodbo pošiljke, in sicer do višine dejanske škode, vendar največ do 200,00 EUR na pošiljko.
Za škodo, ki nastane zaradi neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene storitve prenosa pošiljke ali zaradi prekoračitve roka prenosa pošiljke (zamude), se odgovornost oziroma jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane cene storitve, ki jo je uporabnik plačal za prenos pošiljke.

21. člen (način izplačila odškodnine)

V kolikor izvajalec v postopku reševanja reklamacije uporabniku odobri odškodnino na podlagi njegovega odškodninskega zahtevka, mu je dolžan odškodnino, najkasneje v 30 dneh po zaključku reklamacijskega postopka, nakazati na njegov transakcijski račun, v kolikor se z uporabnikom ne dogovori drugače.

22. člen (začetek veljavnosti Splošnih pogojev)

Splošni pogoji izvajalca začnejo veljati dne 05.11.2019, in so javno dostopni vsem uporabnikom na njegovi spletni strani: http://www.kurirske-storitve.com

V Celju, dne 04.11.2019

Izvajalec:
Tempo-kurirske storitve, Jože Čoper, s.p.
Goriška ulica 6
3000 CELJE

Splošni pogoji poslovanja podjetja Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., so avtorsko zaščiteni in se ne smejo kopirati, prepisovati ali kakorkoli posredovati naprej, brez pisne privolitve avtorja.